Se video: Tilbud til flygtninge og indvandrere

Døve og stærkt hørehæmmede flygtninge og indvandrere er en udsat gruppe, der ofte opstår meget usikkerhed omkring. Konsekvensen kan være isolation og dyb afhængighed af andre – til skade for både den enkelte borger og det danske samfund.

Derfor tilbyder Castberggård Job forskellige former for sprogundervisning for døve og hørehæmmede med anden etnisk baggrund end dansk.

1. Sprog, job og integration
Dette tilbud er målrettet døve og stærkt hørehæmmede flygtninge, som har begrænset skolegang og svag eller ingen sprogerfaring. Formålet er at udvikle sproglige, sociale og faglige kompetencer.

Forløbet sammensættes af en aktivitetsdel og en bodel, som kan variere i tid afhængigt af den enkeltes udvikling. På aktivitetsdelen undervises i dansk tegnsprog. Målet er, at borgeren opnår sprogkompetencer til at kunne anvende tegnsprogstolk, så borgeren selvstændigt kan indgå i det danske samfund på lige vilkår med andre. Intern eller ekstern praktik indgår også i aktivitetsdelen. 

Under opholdet bor borgeren i egen lejlighed med pædagogisk tilrettelagt støtte. Herved opnås erfaringer i at blive selvhjulpen i dagligdagsfærdigheder. Borgeren tildeles en støtteperson, som vejleder og guider borgeren til større selvstændighed, herunder vejledning i at anvende systemer som Nem-ID og e-boks. 

På Castberggård vil borgeren i sin fritid være en del af et socialt tegnsprogsmiljø, der støtter op om mulighederne for at udvikle sig i forhold til sprog, job og integration.

2. Sprogskole
Dette tilbud er målrettet personer med høretab med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke har behov for bostøtte. De har sproglig erfaring fra eget hjemland, men kan ikke dansk tegnsprog og kan derfor ikke anvende dansk tegnsprogstolk, hvilket kan resultere i en svag tilknytning til det danske samfund. 

Undervisningen tilpasses den enkelte, og dansk skriftsprog kan evt. inddrages. Der kan etableres en virksomhedspraktik med mentorstøtte. Vi kan også bistå ved en udredning af høreevner.

3. Ud-af-huset undervisning
Dette tilbud kan skræddersys efter behov og kan f.eks. henvende sig til: 

- døve asylansøgere, som opholder sig på asylcentrene, uden at kunne kommunikere.

- familier og pårørende til en døv med anden etnisk baggrund.

Forløb og indhold tilrettelægges efter behov og i tæt samarbejde med omgivende instanser.