Ressourceforløb for døve

Forløbet skal sikre, at alle relevante kompetencer bliver inddraget i et helhedsorienteret perspektiv for borgeren.

Castberggård Job- og Udviklingscenter har en stor erfaring og ekspertise med arbejdet omkring døve og deres særlige vilkår. Vi kan derfor, med den ekspertise vi igennem mange år har opbygget, tilbyde at alle relevante kompetencer og samarbejdspartere bliver sat i spil i arbejdet omkring den døve, der er i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet.

Målgruppen for dette forløb er personer med døvhed, der enten er på ressourceforløbsydelse og som har så komplekse problemstillinger, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension.

Ressourceforløbets to dele:
Den forberedende del og Indsatsdelen. Kommunen kan vælge at benytte begge tilbud eller forløbene hver for sig.

Den forberedende del:
Castberggård Job- og Udviklingscenter kan tilbyde kommunen støtte og hjælp til udfyldelse af den forberedende del til brug for rehabiliteringsteamet.

En del døve har svært ved at læse og skrive dansk. Derudover kan denne gruppe have en manglende begrebsforståelse og har ofte en meget lille samfundsforståelse. De kan derfor have vanskeligheder ved at forstå spørgsmålene og derfor have svært ved at besvare relevant og korrekt.

Med baggrund i vores store ekspertise og specialviden på døveområdet kan vi derfor tilbyde kommunen, i samarbejde med borgeren, at udarbejde den forberedende del ud fra den enkeltes præmisser, således at den enkelte forstår formålet og grundlaget for udfyldelse af planen.

Job- og Udviklingscenteret kan tilbyde en neutral og støttende udfyldelse af ressourceplanen, hvor det sikres at borgeren bliver hørt og fuldt inddraget i spørgsmålene i skemaet.

Indsatsdelen:
Castberggård Job- og Udviklingscenter kan tilbyde ressourceforløb for døve i op til fem år.

Job- og Udviklingscentret kan med baggrund i vores ekspertise og specialviden om døve, døves kulturelle baggrund, deres sprog (tegnsprog) og begrebsforståelse understøtte og vejlede i henhold til lovgivningens intention.

Borgere, der skal have et ressourceforløb skal have udarbejdet rehabiliteringsplanens indsatsdel. Rehabiliteringsplanen skal indeholde en fastsættelse af:

  1. borgerens konkrete mål om job eller uddannelse. Hvis det ikke er muligt, skal der fastsættes et overordnet mål for fx inden for hvilken branche eller jobfunktion borgeren vurderes at kunne komme i job eller uddannelse
  2. hvilke delmål inden for de beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale områder, der skal føre til det overordnede beskæftigelsesmål, herunder en begrundelse for disse delmål,
  3. konkrete tilbud eller andre aktiviteter m.v., der skal indgå i ressourceforløbet, herunder beskrivelse af målet med indsatsen på kort sigt, og
  4. den løbende opfølgning i ressourceforløbet, herunder behovet for tilbyd om mentor og beskrivelse af mentorens rolle og opgaver.

Castberggård, Job- og Udviklingscenter vil kunne tilbyde:

  • koordination mellem forskellige instanser, der skal inddrages i en indsatsdel og sikre at planen overholdes,
  • med udgangspunkt i vores ekspertise og specialviden tilbyde undervisning, vejledning og støtte til borgeren samt til de forskellige hovedområder være støttende for tilbuddet og borgeren gennem formidling af døves vilkår,
  • at støtte virksomheder med vejledning om døve, tolkemuligheder, tegnsprogsstøtte og sikre relevant mentorstøtte m.v. samt sikre en målrettet opfølgning,
  • at indgå i samtlige af ressourceforløbets indsatsdele og inddrage relevante samarbejdspartere, der har en viden om døve og deres særlige vilkår.

Visitation:
Vi vil altid foretage en visitationssamtale med kommunen og borgeren for at afstemme forventningerne til et ressourceforløb og for at vurdere, hvor borgeren er i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Castberggård Job- og Udviklingscenter vil ud fra en konkret vurdering udarbejde en aftale om målet for borgerens deltagelse i et ressourceforløb.

Opstart:
Ressourceforløbene er individuelle forløb og der tages altid udgangspunkt i den enkelte borger og kommunens behov for opstart.